Condicions generals

A través de l’aplicació, l’Usuari pot accedir a la compra dels continguts digitals i serveis de formació que s’ofereixin en cada moment o es posin a disposició des de la pàgina web GoingDigital.

Serveis de formació

L’Usuari es pot inscriure en els serveis de formació que li siguin d’interès. Els pot adquirir en alguna de les modalitats següents:

  • Compra directa: en el cas que un Usuari individual (a títol personal o en atenció al càrrec que ocupi en la seva empresa), s’inscrigui en algun dels cursos de formació oferts i assumeixi directament el cost dels cursos.
  • Compra per a tercers: en el cas que un Usuari adquireixi diverses places o tots les places disponibles de cursos de formació per compte de tercers, tant si són els seus empleats com si són clients o altres tercers que siguin d’interès per a l’Usuari adquirent. Així, MWCB facilitarà a l’Usuari adquirent tants cupons de subscripció com tercers per als quals hagi adquirit els serveis de formació de MWCB. Les dades identificadores dels cupons es facilitaran a l’adquirent de forma confidencial.
  • Subscripció per invitació: com a conseqüència del supòsit de Compra per a tercers, els tercers poden confirmar, des d’aquesta pàgina web, la subscripció als cursos amb què hagin estat obsequiats, utilitzant el cupó de subscripció que MWCB els hagi facilitat.

La Compra per a tercers, i les Subscripcions corresponents per invitació, tenen, també, les modalitats següents:

  • Cost assumit íntegrament pel comprador i sense cost per al subscriptor: en aquesta modalitat, l’Usuari adquirent assumeix el 100% del cost dels cursos de formació i continguts associats, i l’ús i gaudi són gratuïts per part dels subscriptors als qui l'Usuari adquirent faciliti els cupons d’inscripció corresponents.
  • Cost assumit parcialment pel comprador i el subscriptor: en aquesta modalitat, l’Usuari adquirent assumeix el 50% del cost dels cursos de formació i continguts associats, i els subscriptors a qui l’Usuari adquirent faciliti els cupons d’inscripció corresponents han d’abonar el 50% restant a MWCB.
  • Reserva sense cost pel comprador, amb el 100% del cost a càrrec del subscriptor: en aquesta modalitat, l’Usuari adquirent reserva les places que desitgi dels cursos de formació i continguts associats, i els subscriptors als qui l’Usuari adquirent faciliti els cupons d’inscripció corresponents han d’abonar el 100% del cost prèviament a fer-ne ús i gaudi.

MWCB emet, per a cadascuna de les modalitats anteriors, els cupons de subscripció corresponents, de manera que redirigeixin el subscriptor a la modalitat de pagament que pertoqui segons l’opció escollida per l’Usuari adquirent.

Quan confirmen l’assistència als cursos de formació a través d’aquesta pàgina web, els subscriptors han d’introduir el codi de cupó que se’ls ha facilitat, bé directament per MWCB (en cas de Compra directa), bé per l’Usuari adquirent (en cas de Compra per a tercers), i pagar els imports conforme a la modalitat de cupó corresponent a alguna de les opcions abans descrites.

Preu, despeses i impostos

En cadascuna de les ofertes de continguts digitals i serveis de formació posats a disposició de la web GoingDigital s’indiquen, de forma detallada i desglossada, els preus dels productes, les despeses d’enviament, les altres despeses aplicables, els impostos aplicables i qualsevol altra informació que posi al corrent l’usuari, de forma detallada, sobre l’import total de la compra.

Forma de pagament

El pagament dels continguts digitals en línia, i també dels serveis de formació oferts, es fa amb les targetes de crèdit o altres mitjans de pagament alternatius que s’indiquen en cada oferta específica. Tots els mitjans de pagament es gestionen per mitjà de sistemes bancaris d’alta seguretat.

Despeses addicionals: només repercutim les despeses establertes a aquest efecte pels emissors dels mitjans de pagament. En cada oferta específica es poden trobar altres mitjans de pagament alternatius que no representin cap cost addicional per a l’Usuari.

Desistiment d’adquisició de continguts digitals i de subscripcions a cursos per a supòsits de Compra directa per consumidors i usuaris

Descàrrega de continguts digitals

Pel que fa a descàrregues i accessos a continguts digitals a través de la web, i que l’Usuari desitgi adquirir, l’Usuari pot desistir de la compra fins al moment en què s’iniciï la descàrrega o l’accés. En cada oferta específica d’adquisició de continguts digitals, l’Usuari troba una explicació detallada sobre com exercitar els seus drets de desistiment.

Subscripcions a cursos de formació

Pel que fa a l’adquisició de serveis de formació, l’Usuari disposa d’un termini de 14 dies hàbils per a desistir de la subscripció feta un cop hagi rebut la confirmació de la subscripció. Per al desistiment, l’Usuari ha d’informar que desisteix de la subscripció, per mitjà d’un missatge de correu electrònic a info@goingdigital.es, en aquest termini de catorze dies hàbils, enviant adjunt, degudament emplenat, el document de desistiment que trobarà junt amb la informació corresponent a la contractació de cada curs.

Posat cas de no exercitar el dret de desistiment a subscripcions a cursos en les condicions anteriors, l’Usuari queda subjecte a les normes sobre cancel·lació que es descriuen a continuació.

Política de cancel·lació de cursos de formació

L’Usuari, posat cas que vulgui anul·lar la inscripció, si vol que se li reemborsi l’import total satisfet, ha de notificar la baixa per escrit amb una antelació mínima de 14 dies hàbils a la data d’inici del curs de formació. Si notifica quan faltin entre 7 i 14 dies per a l’inici del programa, donada la demanda i el treball de preparació, només es reemborsarà el 50% de l’import total satisfet. Les cancel·lacions fetes fora d’aquests terminis no tenen dret a cap devolució.

Posat cas que el curs de formació es cancel·li per iniciativa de MWCB o de col·laboradors tercers, l’Usuari té dret al reemborsament íntegre dels imports pagats per endavant en relació amb els cursos específics que es cancel·lin.

Condicions addicionals

a) MWCB no es responsabilitza de les despeses fetes en concepte de desplaçament, o altres relacionats, en cap circumstància, per assistència als cursos contractats. Els participants han de considerar la possibilitat d’adquirir una assegurança de cancel·lació de viatge que cobreixi el supòsit excepcional de cancel·lació del programa o d’impossibilitat d’assistir per raons personals o professionals.
b) Les inscripcions es confirmen per correu electrònic. Places limitades per invitació i per rigorós ordre d’inscripció. Cal abonar la quota d’inscripció abans de l’assistència al programa.
c) Les places són limitades i es reserven per rigorós ordre d’inscripció.
d) Per poder rebre diplomes o acreditacions d’assistència al curs, el participant ha d’assistir com a mínim a un 80% de les hores del curs.
e) Si per alguna raó als participants registrats no els és possible assistir a la formació íntegrament, tenen dret a nomenar un participant substitut, sense càrrec addicional. A aquest efecte, s’ha d’enviar una notificació per escrit al correu electrònic info@goingdigital.es sol·licitant la designació d’un participant substitut i esmentant el nom complet de la persona.
f) MWCB es reserva el dret d’agregar, modificar o substituir contingut, seu, ponents i agenda programada, la qual cosa es comunicarà mitjançant una notificació al correu electrònic de cadascun dels participants o ponents, si es considera rellevant, 7 dies hàbils abans de l’inici del curs. Si és el cas, l’Usuari pot sol·licitar el reemborsament de quantitats pagades si no està d’acord amb els canvis fets per MWCB, i si així ho comunica per escrit a MWCB.
g) Posat cas de cancel·lació del curs per qualsevol motiu, els organitzadors tenen un termini de 30 dies hàbils comptats a partir de la data de notificació als participants i ponents per retornar l’import total del curs.
h) En el supòsit de Compres per a tercers, l’Usuari adquirent és responsable de custodiar, en les condicions de seguretat degudes, la informació corresponent als cupons de subscripció que li faciliti MWCB. I també serà responsable de la distribució deguda a les persones que siguin d’interès de l’Usuari adquirent. Qualsevol operació de subscripció feta a l’empara d’un cupó de subscripció es considera vàlida, i MWCB queda exonerada de qualsevol responsabilitat en el cas que terceres persones no autoritzades per l’Usuari adquirent accedeixin, per causes no imputables a MWCB, a la informació relativa a cupons de subscripció.

Informació contractual

Sense perjudici de tota la informació que hi ha en cada oferta específica sobre les característiques concretes de cada producte, preus, formes i costos de lliurament i altra informació rellevant sobre els productes que desitgi adquirir, subministrem, addicionalment, la informació següent:

Tràmits per a la conclusió del contracte i correcció d’errors

El nostre portal inclou informació detallada sobre els diferents tràmits i passos que cal de seguir per a la compra dels nostres productes i per a la conclusió del contracte en línia. Aquests tràmits permeten a l’Usuari, en qualsevol moment, corregir els errors que detecti, abans de confirmar la comanda en línia.

Si teniu algun dubte, podeu adreçar les consultes a info@goingdigital.es.

Arxivament del document electrònic

MWCB arxiva els documents i registres electrònics amb què es concreten les compres fetes pels usuaris. Aquests documents i registres electrònics no estan a la disposició dels compradors, ja que els usuaris reben per correu electrònic el document de confirmació de la compra feta.

Confirmació posterior per correu electrònic

En un termini màxim de 24 hores a partir del moment en què es va fer la comanda a través de l’aplicació, s’envia a l’adreça de correu electrònic de l’Usuari la confirmació de la comanda, inclosa la descripció completa de la comanda o compra, la factura, un enllaç amb aquestes condicions, i un enllaç amb el document de desistiment. L’Usuari pot imprimir o desar en el seu ordinador o dispositiu la còpia de la comanda i de les presents condicions contractuals.

Política de privacitat i Ús de la imatge

L’acceptació de les presents Condicions d'ús està associada amb l’acceptació de la nostra Política de privacitat.

Addicionalment, pel fet de participar en cursos presencials de formació organitzats per MWCB o per tercers en l’àmbit dels serveis GoingDigital, els Usuaris i assistents autoritzen l’ús de la seva imatge i/o veu, que les reprodueixin i/o fixin, en tot o en part, de forma audiovisual, videogràfica, fotogràfica o en paper, entre altres formes, i que les utilitzin amb finalitats promocionals relacionades amb l’impuls i difusió de les activitats de MWCB, per mitjà de qualsevol modalitat o suport que MWCB consideri convenient; tot això sense limitació geogràfica, temporal o de qualsevol altra mena. L’autorització que aquí es concedeix té caràcter gratuït. MWCB no es responsabilitza de les opinions manifestades en aquests enregistraments.

Si no desitgeu que la vostra imatge s’utilitzi als efectes indicats, ho heu de manifestar a l’inici de cadascuna de les sessions de formació GoingDigital en què us heu inscrit.

Contacte

Si voleu alguna informació addicional, us podeu posar en contacte amb nosaltres al número de telèfon 935157359 o al correu electrònic info@goingdigital.es.